Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Obsah Kontakty

O nás

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov bola zriadená v zmysle § 47h zákona č. 41/2013 Z.z. z 5. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prvé oficiálne snahy o vznik profesnej komory pre záchranárov boli zastrešené Asociáciou záchrannej zdravotnej služby, v rámci ktorej vznikla 14.2.2011 Sekcia záchranárov AZZS. Sekcia od začiatku svojej činnosti verejne a jasne deklarovala snahu inštitucionalizovať záujmy záchranárov v stavovskej komore. Do Sekcie záchranárov nominovali zástupcov z radu záchranárov poskytovatelia združení v asociácii. Jedným z prvých krokov Sekcie bolo nominovanie kandidáta na post Hlavného odborníka pre zdravotnícke záchranárstvo, ktorý bol do funkcie menovaný 1.6.2011 ministrom zdravotníctva.

Všetky aktivity, rokovania na pôde Ministerstva zdravotníctva, tvorba a pripomienkovanie legislatívy, ako aj mediálne vyhlásenia ku niektorým závažným skutočnostiam týkajúcich sa zdravotníckych záchranárov, prebehli pod hlavičkou Sekcie záchranárov Asociácie záchrannej zdravotnej služby. Sekcia aktívne spolupracovala s ministerstvom pri tvorbe samotných ustanovení o vzniku Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Po nadobudnutí účinnosti novely a formálnom vzniku SKZZ nasledovalo zvolanie ustanovujúceho snemu komory opäť pod hlavičkou Sekcie záchranárov. 13.5.2013 boli listom zaslaným elektronickou poštou oslovení všetci členovia AZZS a ich delegovaní zástupcovia z radov záchranárov pozvaní na ustanovujúci snem SKZZ 3.6.2013 do Košíc. Zároveň poskytovatelia zasielali mená kandidátov do orgánov komory.

Snemu 3.6.2013 sa zúčastnilo 19 zástupcov za jednotlivých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, vrátane zástupcu za vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu a zástupcu za Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Spolu mali prítomní 17 oprávnených hlasov. Na sneme boli schválené Stanovy SKZZ, všetci prítomní hlasovali za schválenie. Následne prebehli voľby do orgánov komory.

group

 

Na Ustanovujúcom sneme prítomní delegáti z radov záchranárskej obce zvolili orgány komory v zložení:

MAJERSKY

Mgr. František Majerský
prezident

WEINCILLER

Ing. Michal Weinciller
viceprezident

nophoto

Ing. Mgr. Imrich Andrási
generálny sekretár

SYKORA

Mgr. Juraj Sýkora
predseda Revíznej a kontrolnej komisie

nophoto

Bc.Boris Lackovič
predseda Etickej komisie

nophoto

Mgr. Dagmar Tomčanyová
predseda Odbornej komisie

nophoto

PhDr. Marek Šichman, PhD.
predseda Vzdelávacej komisie

nophoto

Ing. Vladimír Hosa
člen Odbornej komisie

nophoto

Bc. Michal Ilavský
člen Odbornej komisie

nophoto

Bc. Miroslava Citriaková
člen Vzdelávacej komisie

nophoto

Ing. Miroslav Slemenský
člen Vzdelávacej komisie

 

 

Stanovy, aktivity, ciele

 Stanovy na stiahnutie

Koho zastupujeme

Registrácia v komore je povinná pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zdravotníckeho záchranára pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti,  zabezpečujú záchrannú zdravotnú službu alebo plnia úlohy v rámci integrovaného záchranného systému. Každá osoba registrovaná v komore súhlasí a akceptuje poslanie a ciele komory a svojim konaním, prácou, vedomosťami a skúsenosťami prispieva k ich plneniu.

Strategické ciele komory:

Naplnenie vízie modernej európsky orientovanej stavovskej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou a zahraničnými kontaktami,

byť rešpektovanou organizáciou a uznávaným partnerom na poli prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

byť organizáciou, ktorá si hlboko váži prácu svojich členov a intenzívne pracuje na zvyšovaní spoločenskej prestíže a postavenia záchranárskeho povolania,

dosahovanie hmatateľných výsledkov, pri zachovaní základných princípov kreativity a komunikácie na zvyšovaní kvality zdravotníckeho záchranárstva cestou spolupráce s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby, ako aj kľúčovými inštitúciami pri riadení procesov unifikácie a štandardizácie,

spoľahlivý partner pri kreovaní kľúčových legislatívnych noriem, ako aj riešení problematiky vzdelávania, administratívnych náležitostí a legislatívou stanovených činností,

partnerská organizácia pri organizovaní všetkých významných záchranárskych odborných ale aj kultúrno-spoločenských podujatí,

nájdenie optimálneho spôsobu zastrešovania ďalšieho vzdelávania a modifikácie odborných činnosti vodičov v záchrannej zdravotnej službe.

Najbližšie aktivity komory:

Finalizácia administratívneho založenia komory, ako samostatného právneho subjektu (koniec júna 2013)

Promptné spustenie web stránky ako základného informačného a komunikačného kanála (koniec júna 2013)

Uzavretie procesu výberu predsedov jednotlivých komisií ako aj ich členov (koniec júla 2013)

Stanovanie smerovania a jednotlivých priorít práce jednotlivých komisií (koniec augusta 2013)

Komunikácia a hľadanie optimálneho spôsobu pri administratívnom prebratí agendy od SKMTP event. SKSaPA (priebežne) 

Ostrá prevádzka SKZZ (do konca septembra 2013)