Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Obsah Kontakty

Členstvo

Členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zdravotníckeho záchranára a je bezúhonná, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

Členstvo v Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov je dobrovoľné.

Vznik členstva

Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie zdravotníckeho záchranára, ak:

 • je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckeho záchranára
 • je bezúhonný,
 • zaplatil povinný členský príspevok a zápisné

 

 1. Stiahnite si tlačivo Žiadosť o zápis do zoznamu členov (word)
 2. Vyplňte tlačivo a priložte Výpis z registra trestov (dokladovanie bezúhonnosti zdravotníckeho pracovníka) nie starší ako 3 mesiace
 3. Odbornú spôsobilosť nedokladujete v prípade, ak Vás komora vedie v registri zdravotníckych pracovníkov a dodali ste pri registrácii potrebné doklady o vzdelaní.
 4. Uhraďte zápisné vo výške 10 € (1 krát pri zápise) na číslo účtu: 5044168211/0900 Slovenská sporiteľňa
  IBAN: SK2109000000005044168211
  Konštantný symbol:       0308
  Variabilný symbol:         Vaše rodné číslo
  Špecifický symbol:         333
  Správa pre prijímateľa:    Vaše priezvisko
 5. Uhraďte členský poplatok vo výške 20 € (1 krát ročne) na číslo účtu: 5044168211/0900 Slovenská sporiteľňa
  IBAN: SK2109000000005044168211
  Konštantný symbol:       0308
  Variabilný symbol:         Vaše rodné číslo
  Špecifický symbol:         444
  Správa pre prijímateľa:    Vaše priezvisko

  Uveďte prosím pri platbe všetky požadované údaje, aby bolo možné platbu identifikovať.
 6. Priložte k žiadosti potvrdenie o úhrade (kópiu poštovej poukážky, výpis z elektronického bankovníctva a pod.)
 7. Zašlite žiadosť a prílohy poštou na adresu:
  Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
  Francisciho 900/5
  Poprad 058 01
 8. Po doručení písomnej žiadosti a preukázaní zákonom stanovených podmienok Prezídium komory rozhodne na svojom na najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov a preukaz člena.
 9. K žiadosti prosím priložte fotografiu štandarných rozmerov ,alebo ju zašlite mailom.

Výhody členstva

 • voliť a byť volený do orgánov komory v zmysle platných stanov
 • predkladať návrhy a pripomienky, ktoré súvisia s činnosťou komory
 • využívať a prevádzať členské práva a povinnosti v zmysle platných stanov
 • partnerstvo profesionálnych záchranárskych, ale aj vzdelávacích inštitúcií
 • možnosť podieľať sa na rozvoji budúcnosti, smerovania a ďalšieho dovzdelávania sa záchranárov
 • pravidelná informovanosť o dianí v oblasti zdravotníckeho záchranárstva
 • možnosť aktívne sa zapájať do záväzných legislatívnych procesov
 • získavanie najaktuálnejších informácií o trendoch vo svete urgentnej medicíny
 • zľavy na poplatkoch za vzdelávacie aktivity a semináre
 • prestíž

Práva riadneho člena komory

Riadny člen komory má právo:

 1. voliť a byť volený do orgánov komory,
 2. byť informovaný o činnosti komory,
 3. predkladať komore a jej orgánom námety, sťažnosti, podnety, pripomienky a byť vyrozumený o ich riešení a o stanovisku komory k nim,
 4. využívať pomoc a podporu komory a jej orgánov v činnostiach vyplývajúcich z poslania a cieľov komory,
 5. využívať právne, odborné a ekonomické poradenstvo pri výkone zdravotníckeho povolania,
 6. využívať zastúpenie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania, ak komora takéto zastúpenie poskytuje,
 7. zúčastňovať sa na vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych aktivitách komory,
 8. požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory v súlade s vnútornými predpismi komory,
 9. požiadať o vydanie stanoviska k etickej spôsobilosti na výkon povolania zdravotníckeho záchranára podľa podmienok stanovených Prezídiom,
 10. zúčastňovať sa na aktivitách podporujúcich činnosť, ciele a úlohy komory,
 11. na poskytnutie kópie vnútorných predpisov komory a periodických správ o aktivitách komory,
 12. upozorňovať komoru a jej orgány na nedostatky v ich činnosti a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,
 13. na vydanie licencie na vykonávanie zdravotníckeho povolania,
 14. na vydanie členského preukazu.

Povinnosti riadneho člena komory

Riadny člen komory je povinný:

 1. vykonávať svoje zdravotnícke povolania odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom komory,
 2. dodržiavať Stanovy a ostatné interné normy a predpisy komory,
 3. prispievať k naplneniu poslania a cieľov komory,
 4. poskytovať komore a jej orgánom a členom potrebnú súčinnosť a nekonať tak, aby akékoľvek konanie bolo v rozpore so záujmom a dobrým menom komory,
 5. vykonávať riadne zverené funkcie,
 6. riadne a včas platiť členské príspevky,
 7. neodkladne oznamovať komore zmeny osobných údajov, ktoré sú predmetom členskej evidencie a ktoré zakladajú oprávnenosť riadneho členstva, a to v lehote najneskôr do 30 dní,
 8. oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
 9. podporovať ideu záchranárstva neodkladnej zdravotnej starostlivosti a záchranársku profesiu,
 10. starať sa o zvyšovanie odbornej spôsobilosti a poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť na úrovni záchranárskych štandardov,
 11. sústavne sa vzdelávať v súlade so zákonom a osobitnými predpismi,
 12. spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  ak verejná sieť je menšia ako verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 13. oznámiť stratu, poškodenie alebo zneužitie členského preukazu a súčasne požiadať o vydanie nového členského preukazu,
 14. hlásiť každú zmenu údajov vedenú v registri vzdelávania a k stanovenému dátumu daného roka nahlásiť počet získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania za predchádzajúci kalendárny rok na predpísanom tlačive

Vzor preukazu člena

preukaz1preukaz2