Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Obsah Kontakty

Ľudský život je naše poslanie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vítame vás na webovej stránke www.skzz.sk, ktorá je oficiálnou stránkou všetkých zdravotníckych záchranárov pracujúcich v zložkách záchrannej zdravotnej služby, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ale aj celého integrovaného záchranného systému na Slovensku.

Naša stránka si kladie za cieľ vecne a pohotovo informovať širokú záchranársku obec, ale i ostatných návštevníkov, predovšetkým o problematike odborného vzdelávania, administratívnych náležitostiach vykazovania vzdelávacích aktivít, ale aj kultúrnych a spoločenských aktivitách v záchranárskej komunite. Budeme sa snažiť byť zodpovedným a dôveryhodným partnerom všetkým zdravotníckym záchranárom, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, kvalita, flexibilita a individuálny prístup. Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdravotníckeho záchranárstva vo všetkých zložkách integrovaného záchranného systému.

Ing. Marián Hudák, MPH prezident

"Na slovíčko s prezidentom"

Novinky

Snem SKZZ

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov so sídlom v Bratislave, v súlade s § 55 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. II, ods. 2 Stanov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov zo dňa 3.6.2013, v znení zo dňa 16.9.2015 zvoláva

SNEM SLOVENSKEJ KOMORY ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV,

 

ktorý sa uskutoční dňa 28. apríla 2017 o 9:00 v Poprade

 

a vyhlasuje voľby do orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

 

Na sneme budú volené nasledovné orgány komory, ktorým dňa 3.6.2017 vyprší mandát na vykonávanie volenej funkcie v zmysle čl.I, ods. 2 Stanov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov:

1.Prezident komory

2.Rada komory

– viceprezident komory

– generálny sekretár

3.Revízna a kontrolná komisia

– predseda RaKK

– členovia RaKK – traja členovia

 

Podmienky kandidatúry

 

Kandidovať do volených funkcií môže iba riadny člen komory, ktorý má voči komore ku dňu zaslania kandidatúry splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo stanov komory a ďalších príslušných právnych predpisov. Kandidatúru (kandidačnú listinu) zasielajú členovia komory výlučne poštovou zásielkou na adresu sekretariátu SKZZ s označením „Voľby SKZZ“:

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov Sekretariát Francisciho 900/5 Poprad 058 01

 

Termín podávania kandidatúry: 27. marec 2017, vrátane.

 

Člen komory v kandidačnej listine uvedie, o ktorú volenú funkciu v komore sa uchádza. Každý člen sa môže uchádzať o jednu volenú funkciu. Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy. Členstvo v rade komory a prezídiu je nezlučiteľné s členstvom v revíznej a kontrolnej komisii komory. Prezídium komory posúdi doručené kandidačné listiny a do 15 dní odo dňa doručenia listín na adresu sekretariátu komory listom informuje kandidátov o splnení, resp. neplnení formálnych náležitostí nevyhnutných pre kandidatúru do orgánov komory uvedených v tomto oznámení.

 

Delegáti snemu

 

Delegátov snemu komory tvoria všetci riadni členovia komory, ktorí majú voči komore ku dňu konania snemu splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo stanov komory a ďalších príslušných právnych predpisov. Za delegáta snemu komory sa nepovažuje taký člen, ktorý nemá splnené všetky povinnosti podľa predchádzajúcej vety.

Delegátov snemu pozve prezídium komory na snem písomne najneskôr 30 dní pred dňom konania snemu. Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov.

Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. Každý delegát má jeden hlas. V prípade neschopnosti uznášania sa snemu komory zvolá najneskôr do troch mesiacov od konania snemu nový snem a vyhlási nové voľby do orgánov komory. Snem v takomto prípade prerokuje ostatné body programu, o ktorých nie je potrebné hlasovať a prijímať uznesenia.

Prezident komory a členovia orgánov komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov orgánov komory, ak im členstvo nezanikne podľa zákona skôr.

 

V Poprade dňa 24.2.2017

 

Prezídium SKZZ

Archív noviniek SKZZ

Archív noviniek a aktivít SKZZ si môžete prezrieť tu.

Podpis zmluvy so SKMTP

Dňa 10.9.2013 došlo medzi Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov k podpisu Zmluvy o prevode práv a povinností medzi oboma komorami. Zmluva je vyústením vzájomných pracovných stretnutí a dohovorov a zároveň naplnením § 102l ods. 12 zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení. Na základe tejto zmluvy boli v zmysle zákona všetci zdravotnícki záchranári prevedení zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Zároveň bola prevedená príslušná agenda a na SKZZ boli prevedené rovnako záväzky a pohľadávky SKMTP.

Ako postupovať po prevode zo SKMTP

Na základe zmluvy o prevode práv a povinností medzi SKZZ a SKMTP (pozri vyššie), boli zdravotnícki záchranári prevedení s celou agendou zo SKMTP do SKZZ. Uvádzame niekoľko dôležitých informácií o ďalšom postupe:

Komora v súčasnosti spracúva agendu viac ako 1300 registrovaných osôb, čo je časovo aj administratívne náročné. Na webovej stránke SKZZ je dostupný online systém kontroly registrácie, kde je možné overiť: