Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Obsah Kontakty

Ľudský život je naše poslanie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vítame vás na webovej stránke www.skzz.sk, ktorá je oficiálnou stránkou všetkých zdravotníckych záchranárov pracujúcich v zložkách záchrannej zdravotnej služby, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ale aj celého integrovaného záchranného systému na Slovensku.

Naša stránka si kladie za cieľ vecne a pohotovo informovať širokú záchranársku obec, ale i ostatných návštevníkov, predovšetkým o problematike odborného vzdelávania, administratívnych náležitostiach vykazovania vzdelávacích aktivít, ale aj kultúrnych a spoločenských aktivitách v záchranárskej komunite. Budeme sa snažiť byť zodpovedným a dôveryhodným partnerom všetkým zdravotníckym záchranárom, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, kvalita, flexibilita a individuálny prístup. Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdravotníckeho záchranárstva vo všetkých zložkách integrovaného záchranného systému.

Mgr. František Majerský prezident

"Na slovíčko s prezidentom"

Novinky

SNEM SLOVENSKEJ KOMORY ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov so sídlom v Bratislave, v súlade s § 55 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanoveniami Stanov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov zo dňa 3.6.2013, v znení zo dňa 16.9.2015

zvoláva

SNEM SLOVENSKEJ KOMORY ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV,
ktorý sa uskutoční dňa 30. apríla 2018 o 16:00
v Dome kultúry v Poprade, Štefánikova 72

a vyhlasuje voľbu členov Revíznej a kontrolnej komisie Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, nakoľko súčasným členom komisie dňa 3.6.2017 uplynul mandát na vykonávanie volenej funkcie a na ich pozície na riadnom Sneme SKZZ dňa 28.4.2017 neboli zvolení noví členovia komisie.

SKZZ vyhlasuje voľbu členov Revíznej a kontrolnej komisie v počte volených: najmenej troch členov.

Podmienky kandidatúry

Kandidovať do volených funkcií môže iba riadny člen komory, ktorý má voči komore ku dňu zaslania kandidatúry splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo stanov komory a ďalších príslušných právnych predpisov. Kandidatúru (kandidačnú listinu) zasielajú členovia komory výlučne poštovou zásielkou na adresu sekretariátu SKZZ s označením „Voľby SKZZ“:

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
Sekretariát
Francisciho 900/5
Poprad 058 01

Termín podávania kandidatúry: 15. apríl 2018, vrátane.

Člen komory v kandidačnej listine uvedie, že sa uchádza o funkciu člena Revíznej a kontrolnej komisie SKZZ. Každý člen sa môže uchádzať o jednu volenú funkciu. Funkcia člena orgánov komory je nezlučiteľná s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy. Členstvo v revíznej a kontrolnej komisii komory je nezlučiteľné s členstvom v rade komory a prezídiu. Prezídium komory posúdi doručené kandidačné listiny a do 7 dní odo dňa doručenia listín na adresu sekretariátu komory listom informuje kandidátov o splnení, resp. neplnení formálnych náležitostí nevyhnutných pre kandidatúru do orgánov komory uvedených v tomto oznámení.

V Poprade 26.3.2018

RESCUE DAY 2018

Pozývame Vás na 7. ročník konferencie záchranárov integrovaného záchranného systému – RESCUE DAY, ktorý sa uskutoční 2. februára 2018 v Poprade.

Viac informácii na www.zachranaoz.sk.

Tešíme sa na Vás.

SNEM SLOVENSKEJ KOMORY ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov so sídlom v Bratislave,

v súlade s § 55 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanoveniami Stanov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov zo dňa 3.6.2013, v znení zo dňa 16.9.2015 zvoláva

SNEM SLOVENSKEJ KOMORY ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV,

ktorý sa uskutoční dňa 28. decembra 2017 o 15:30

v Dome kultúry v Poprade, Štefánikova 72

a vyhlasuje voľbu členov Revíznej a kontrolnej komisie Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, nakoľko súčasným členom komisie dňa 3.6.2017 uplynul mandát na vykonávanie volenej funkcie a na ich pozície na riadnom Sneme SKZZ dňa 28.4.2017 neboli zvolení noví členovia komisie.  

SKZZ vyhlasuje voľbu členov Revíznej a kontrolnej komisie v počte volených: najmenej troch členov. Podmienky kandidatúry  Kandidovať do volených funkcií môže iba riadny člen komory, ktorý má voči komore ku dňu zaslania kandidatúry splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo stanov komory a ďalších príslušných právnych predpisov. Kandidatúru (kandidačnú listinu) zasielajú členovia komory výlučne poštovou zásielkou na adresu sekretariátu SKZZ s označením „Voľby SKZZ“:  Slovenská komora zdravotníckych záchranárov Sekretariát Francisciho 900/5 Poprad 058 01  

Termín podávania kandidatúry: 15. december 2017, vrátane.

Člen komory v kandidačnej listine uvedie, že sa uchádza o funkciu člena Revíznej a kontrolnej komisie SKZZ. Každý člen sa môže uchádzať o jednu volenú funkciu. Funkcia člena orgánov komory je nezlučiteľná s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy. Členstvo v revíznej a kontrolnej komisii komory je nezlučiteľné s členstvom v  rade komory a prezídiu. Prezídium komory posúdi doručené kandidačné listiny a do 7 dní odo dňa doručenia listín na adresu sekretariátu komory listom informuje kandidátov o splnení, resp. neplnení formálnych náležitostí nevyhnutných pre kandidatúru do orgánov komory uvedených v tomto oznámení.

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vyhlasuje výsledky výberového konania na pozície členov Odborno – vzdelávacej komisie – členov Odbornej sekcie a členov Vzdelávacej sekcie, vyhláseného dňa 17.9.2017.
 

Prezident SKZZ dňa 12.10.2017 do pozície predsedu Odbornej sekcie vymenoval:

 
Mgr. Dagmar Tomčanyová
 

členov sekcie:

Ing. Vladimír Hosa
Bc. Michal Ilavský
 

Do pozície predsedu Vzdelávacej sekcie prezident vymenoval:

PhDr. Marek Šichman, PhD.
 

členov sekcie:

Ing. Miroslav Slemenský
Bc. Miroslava Citriaková
 
Novomenovaným členom gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu!
 

Zápisnica z volebného snemu SKZZ

Zápisnicu z volebného snemu SKZZ uskutočneného 28.4.2017 nájdete tu. V prílohe taktiež nájdete zápis o  prerokovaní námietok zo snemu SKZZ tu.

Archív noviniek SKZZ

Archív noviniek a aktivít SKZZ si môžete prezrieť tu.

Podpis zmluvy so SKMTP

Dňa 10.9.2013 došlo medzi Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov k podpisu Zmluvy o prevode práv a povinností medzi oboma komorami. Zmluva je vyústením vzájomných pracovných stretnutí a dohovorov a zároveň naplnením § 102l ods. 12 zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení. Na základe tejto zmluvy boli v zmysle zákona všetci zdravotnícki záchranári prevedení zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Zároveň bola prevedená príslušná agenda a na SKZZ boli prevedené rovnako záväzky a pohľadávky SKMTP.

Ako postupovať po prevode zo SKMTP

Na základe zmluvy o prevode práv a povinností medzi SKZZ a SKMTP (pozri vyššie), boli zdravotnícki záchranári prevedení s celou agendou zo SKMTP do SKZZ. Uvádzame niekoľko dôležitých informácií o ďalšom postupe:

Komora v súčasnosti spracúva agendu viac ako 1300 registrovaných osôb, čo je časovo aj administratívne náročné. Na webovej stránke SKZZ je dostupný online systém kontroly registrácie, kde je možné overiť: