Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Obsah Kontakty

Ľudský život je naše poslanie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vítame vás na webovej stránke www.skzz.sk, ktorá je oficiálnou stránkou všetkých zdravotníckych záchranárov pracujúcich v zložkách záchrannej zdravotnej služby, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ale aj celého integrovaného záchranného systému na Slovensku.

Naša stránka si kladie za cieľ vecne a pohotovo informovať širokú záchranársku obec, ale i ostatných návštevníkov, predovšetkým o problematike odborného vzdelávania, administratívnych náležitostiach vykazovania vzdelávacích aktivít, ale aj kultúrnych a spoločenských aktivitách v záchranárskej komunite. Budeme sa snažiť byť zodpovedným a dôveryhodným partnerom všetkým zdravotníckym záchranárom, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, kvalita, flexibilita a individuálny prístup. Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdravotníckeho záchranárstva vo všetkých zložkách integrovaného záchranného systému.

Ing. Marián Hudák, MPH prezident

"Na slovíčko s prezidentom"

Novinky

NRSR schválila štatút chránenej osoby pre zdravotníckeho pracovníka

Poprad, 25.10.2016 – Dnes napoludnie poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v rámci návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii schválili právnu úpravu, podľa ktorej zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania dostáva štatút chránenej osoby v zmysle Trestného zákona.

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov víta schválenie tohto zákona, na ktorého návrhu pracovala spolu s ďalšími komorami v zdravotníctve uplynulé dva roky. Téma je v súčasnosti aktuálna, nakoľko len počas uplynulých troch rokov bolo zdokumentovaných 32 prípadov napadnutí zdravotníckych pracovníkov v posádkach záchrannej zdravotnej služby, pričom išlo o fyzické napadnutia pacientmi a ďalšími zúčastnenými osobami. Časť z týchto napadnutí si vyžiadala lekárske ošetrenie napadnutých zdravotníckych pracovníkov. Ďalším častým sprievodným javom bolo v uvedených prípadoch nebezpečné vyhrážanie pacientov a ďalších zúčastnených osôb, pričom boli zdokumentované vyhrážania sa s použitím strelnej zbrane a ďalších „chladných“ zbraní. Napádané boli rovnako zdravotné sestry v nemocniciach či ambulanciách, ako aj ďalší zdravotnícki pracovníci.

Komora verí, že touto legislatívnou úpravou, ktorá umožňuje v prípade útoku na zdravotníckeho pracovníka, uložiť vyšší trest, odradí prípadných útočníkov a v prípade vykonania útoku zabezpečí spravodlivý trest pre prípadných páchateľov. Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania prichádza pacientovi pomáhať a nie chrániť svoju bezpečnosť a zdravie.

Záchranárom od januára 2016 porastú mzdy

Tlačovú správu o zvyšovaní miezd zdravotníckych záchranárov od januára 2016 môžete nájsť tu.

Zloženie posádky RZP – oficiálne stanovisko MZ SR

Oficiálne stanovisko MZ SR k zloženiu posádky RZP nájdete na týchto odkazoch – strana I,strana II.

Archív noviniek SKZZ

Archív noviniek a aktivít SKZZ si môžete prezrieť tu.

Podpis zmluvy so SKMTP

Dňa 10.9.2013 došlo medzi Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov k podpisu Zmluvy o prevode práv a povinností medzi oboma komorami. Zmluva je vyústením vzájomných pracovných stretnutí a dohovorov a zároveň naplnením § 102l ods. 12 zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení. Na základe tejto zmluvy boli v zmysle zákona všetci zdravotnícki záchranári prevedení zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Zároveň bola prevedená príslušná agenda a na SKZZ boli prevedené rovnako záväzky a pohľadávky SKMTP.

Ako postupovať po prevode zo SKMTP

Na základe zmluvy o prevode práv a povinností medzi SKZZ a SKMTP (pozri vyššie), boli zdravotnícki záchranári prevedení s celou agendou zo SKMTP do SKZZ. Uvádzame niekoľko dôležitých informácií o ďalšom postupe:

Komora v súčasnosti spracúva agendu viac ako 1300 registrovaných osôb, čo je časovo aj administratívne náročné. Na webovej stránke SKZZ je dostupný online systém kontroly registrácie, kde je možné overiť: