Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Obsah Kontakty

Ľudský život je naše poslanie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vítame vás na webovej stránke www.skzz.sk, ktorá je oficiálnou stránkou všetkých zdravotníckych záchranárov pracujúcich v zložkách záchrannej zdravotnej služby, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ale aj celého integrovaného záchranného systému na Slovensku.

Naša stránka si kladie za cieľ vecne a pohotovo informovať širokú záchranársku obec, ale i ostatných návštevníkov, predovšetkým o problematike odborného vzdelávania, administratívnych náležitostiach vykazovania vzdelávacích aktivít, ale aj kultúrnych a spoločenských aktivitách v záchranárskej komunite. Budeme sa snažiť byť zodpovedným a dôveryhodným partnerom všetkým zdravotníckym záchranárom, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, kvalita, flexibilita a individuálny prístup. Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdravotníckeho záchranárstva vo všetkých zložkách integrovaného záchranného systému.

Mgr. František Majerský prezident

"Na slovíčko s prezidentom"

Novinky

Výberové konanie

Prezídium Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov vyhlasuje výberové konanie na pozície členov Odborno – vzdelávacej komisie – členov Odbornej sekcie a členov Vzdelávacej sekcie.

 

Predsedu a členov komisie vymenováva a odvoláva prezident komory na základe odporúčania orgánov komory. Členstvo v kontrolnej komisii nie je zlučiteľné s členstvom v Prezídiu.

 

Kritéria pre kandidátov:

 

  1. Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť
  2. Odborná zdravotnícka prax najmenej päť rokov
  3. Riadne členstvo v SKZZ
  4. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  5. Zaslanie motivačného listu (v rozsahu najmenej 2 strany formátu A4), kde kandidát uvedie svoju predstavu a vízie pôsobenia v komisii, navrhne kroky, ktoré by ako člen komisie realizoval a pod.

 

Termín podávania žiadostí: 29.9.2017 vrátane (poštou na adresu Sekretariátu SKZZ, Francisciho 900/5, Poprad 058 01).

 

Prezídium bude po doručení žiadostí kontaktovať uchádzačov a informovať ich o termíne výberového konania.

 

V Poprade 17.9.2017

Zápisnica z volebného snemu SKZZ

Zápisnicu z volebného snemu SKZZ uskutočneného 28.4.2017 nájdete tu. V prílohe taktiež nájdete zápis o  prerokovaní námietok zo snemu SKZZ tu.

Archív noviniek SKZZ

Archív noviniek a aktivít SKZZ si môžete prezrieť tu.

Podpis zmluvy so SKMTP

Dňa 10.9.2013 došlo medzi Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov k podpisu Zmluvy o prevode práv a povinností medzi oboma komorami. Zmluva je vyústením vzájomných pracovných stretnutí a dohovorov a zároveň naplnením § 102l ods. 12 zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení. Na základe tejto zmluvy boli v zmysle zákona všetci zdravotnícki záchranári prevedení zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Zároveň bola prevedená príslušná agenda a na SKZZ boli prevedené rovnako záväzky a pohľadávky SKMTP.

Ako postupovať po prevode zo SKMTP

Na základe zmluvy o prevode práv a povinností medzi SKZZ a SKMTP (pozri vyššie), boli zdravotnícki záchranári prevedení s celou agendou zo SKMTP do SKZZ. Uvádzame niekoľko dôležitých informácií o ďalšom postupe:

Komora v súčasnosti spracúva agendu viac ako 1300 registrovaných osôb, čo je časovo aj administratívne náročné. Na webovej stránke SKZZ je dostupný online systém kontroly registrácie, kde je možné overiť: