Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Obsah Kontakty

Ľudský život je naše poslanie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vítame vás na webovej stránke www.skzz.sk, ktorá je oficiálnou stránkou všetkých zdravotníckych záchranárov pracujúcich v zložkách záchrannej zdravotnej služby, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ale aj celého integrovaného záchranného systému na Slovensku.

Naša stránka si kladie za cieľ vecne a pohotovo informovať širokú záchranársku obec, ale i ostatných návštevníkov, predovšetkým o problematike odborného vzdelávania, administratívnych náležitostiach vykazovania vzdelávacích aktivít, ale aj kultúrnych a spoločenských aktivitách v záchranárskej komunite. Budeme sa snažiť byť zodpovedným a dôveryhodným partnerom všetkým zdravotníckym záchranárom, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, kvalita, flexibilita a individuálny prístup. Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdravotníckeho záchranárstva vo všetkých zložkách integrovaného záchranného systému.

Ing. Marián Hudák, MPH prezident

"Na slovíčko s prezidentom"

Novinky

Dotazník – Rescue Day 2016

V. ročník RESCUE DAY je za nami. Ďakujeme, že ste tento rok boli jeho súčasťou. Každý rok chceme toto podujatie zlepšovať aj s Vašou spoluprácou, preto Vás touto cestou prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom môžete ohodnotiť úroveň tohtoročných prednášok, príspevkov a tiež sa s nami podeliť o ďalšie postrehy.

Dotazník nájdete tu.

Záchranárom od januára 2016 porastú mzdy

Tlačovú správu o zvyšovaní miezd zdravotníckych záchranárov od januára 2016 môžete nájsť tu.

Zloženie posádky RZP – oficiálne stanovisko MZ SR

Oficiálne stanovisko MZ SR k zloženiu posádky RZP nájdete na týchto odkazoch – strana I,strana II.

Správa zo snemu SKZZ – oficiálne stanovisko k poplatkom

Dňa 16. septembra 2015 sa v Košiciach uskutočnil riadny snem Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Na snem boli písomne pozvaní všetci riadny členovia komory, ktorí mali zároveň ako delegáti snemu právo hlasovať o uzneseniach snemu.
Prezídium Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov odprezentovalo hospodárenie komory za rok 2014, činnosť komory za obdobie rokov 2014 a 2015 a jeho predstavitelia informovali o krokoch ktoré boli realizované v mene komory v oblasti zmien legislatívy v prospech zdravotníckych záchranárov, navrhovaných zmien v oblasti výkonu odborných a špecializovaných pracovných činností (kompetencií), v oblasti hodnotenia sústavného vzdelávania, v oblasti tvorby štandardizovaných postupov pre záchranárov v záchrannej zdravotnej službe, ako aj v oblasti rokovaní o zákone o minimálnych mzdových požiadavkách jednotlivých zdravotníckych pracovníkov, ktoré v súčasnosti stále prebiehajú.
 
Snem uznesením vzal na vedomie správu o hospodárení komory za rok 2014.
Snem uznesením schválil zmenu stanov, ktoré súviseli so zmenami legislatívy, ku ktorým došlo od poslednej revízie stanov v roku 2013.
Snem vzal na vedomie plán činností komory na najbližšie obdobie rokov 2015 a 2016.
 
Snem rovnako schválil určenie poplatku za vedenie a aktualizáciu registra na rok 2016 vo výške 15 €. Poplatok je splatný do 31.1.2016.
Stanoviť poplatok za vedenie a aktualizáciu registra vo výške 15 € za rok umožnil § 63, ods. 5 novely zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov sa rozhodla pristúpiť k tomuto nie populárnemu, no nevyhnutnému, kroku z viacerých dôvodov.
 
Predovšetkým ide o opäť o novelu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá v § 64 ods. 3 zákona ukladá od
1.1.2016 v rámci preneseného výkonu štátnej správy komunikovať s príslušnými orgánmi elektronicky a elektronicky poskytovať údaje z registra zdravotníckych pracovníkov. Slovenská komora zdravotníckych záchranárov v letných mesiacoch intenzívne komunikovala s Národným centrom zdravotníckych informácií o požiadavkách poskytovania údajov a vyčíslila na náklady na túto povinnosť, ktoré predstavujú 62 % ročného rozpočtu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov len na túto činnosť, bez zohľadnenia ďalších potrieb prevádzky komory. Slovenská republika preniesla vyššie uvedenú povinnosť de facto preneseného výkonu štátnej správy na stavovské organizácie v zdravotníctve bez poskytnutia finančných prostriedkov pokrývajúcich náklady na túto činnosť, pričom náklady majú byť pokryté práve zvýšením poplatku za aktualizáciu registra.
 
Rovnako komora pristupuje k zvýšeniu poplatku za aktualizáciu registra z dôvodu, že súčasný poplatok pokrýva len základné prevádzkové náklady na činnosť komory, pričom Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, napriek rozsiahlej agende v oblasti registrácie zdravotníckych pracovníkov, vydávania licencií, hodnotenia sústavného vzdelávania a legislatívnych úlohách, nemá od svojho vzniku doposiaľ žiadneho zamestnanca a všetky prevádzkové činnosti sú vykonávané vo voľnom čase predstaviteľov komory.
 
S plnením rozpočtu komory, resp. s jeho neplnením, súvisí tiež nízke percento výberu poplatkov za vedenie a aktualizáciu registra a za hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Za uplynulé dva roky dosahuje výška vybraných poplatkov v priemere do
38 % celkovej ročnej sumy, ktorú sú zdravotnícki pracovníci povinní v zmysle § 80, ods. 1, písm. d) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uhradiť do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Plnenie tejto povinnosti je dané zákonom a výlučne v zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka. S neuhrádzaním poplatkov súvisí tiež suma nedoplatkov, ktoré komora eviduje za uplynulé roky a v súčasnosti predstavuje 93 % ročných príjmov komory za uplynulé obdobie. Vzhľadom na aktuálny vývoj odhadujeme ku koncu roka 2015 výšku nedoplatkov na 159 % ročných príjmov komory za uplynulé obdobie. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vysokú sumu, ktorá medziročne neklesá, naopak sa navyšuje, pristupuje komora v týchto týždňoch k vymáhaniu poplatkov a udeľovaniu sankcií za porušenie povinností zdravotníckych pracovníkov, ktoré v zmysle zákona môžu dosahovať sumu do 663 €.
 
Veríme, že zvýšenie poplatky za vedenie a aktualizáciu registra sa u väčšiny z vás stretne s pochopením a že náklad prepočítaných 1,25 € na kalendárny mesiac prevýšia činnosti a kroky, ktoré pre vás Slovenská komora zdravotníckych záchranárov doposiaľ vykonala a vykonáva.

Archív noviniek SKZZ

Archív noviniek a aktivít SKZZ si môžete prezrieť tu.

Podpis zmluvy so SKMTP

Dňa 10.9.2013 došlo medzi Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov k podpisu Zmluvy o prevode práv a povinností medzi oboma komorami. Zmluva je vyústením vzájomných pracovných stretnutí a dohovorov a zároveň naplnením § 102l ods. 12 zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení. Na základe tejto zmluvy boli v zmysle zákona všetci zdravotnícki záchranári prevedení zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Zároveň bola prevedená príslušná agenda a na SKZZ boli prevedené rovnako záväzky a pohľadávky SKMTP.

Ako postupovať po prevode zo SKMTP

Na základe zmluvy o prevode práv a povinností medzi SKZZ a SKMTP (pozri vyššie), boli zdravotnícki záchranári prevedení s celou agendou zo SKMTP do SKZZ. Uvádzame niekoľko dôležitých informácií o ďalšom postupe:

Komora v súčasnosti spracúva agendu viac ako 1300 registrovaných osôb, čo je časovo aj administratívne náročné. Na webovej stránke SKZZ je dostupný online systém kontroly registrácie, kde je možné overiť: